نویسنده = ������������ ����������
بهینه‌سازی کیفیت الکترون‌درمانی دیواره‌ی قفسه‌ی سینه‌ی ناهموار بعد از ماستکتومی

دوره 34، شماره 383، مرداد و شهریور 1395، صفحه 547-554

هدی مهدوی؛ کیوان جباری؛ مهناز رعایایی


اندازه‌گیری مقدار دوز فوتونوترون در شتاب دهنده‌ی اتاق درمان بخش رادیوتراپی بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2330-2339

داریوش شهبازی؛ مصطفی خسروی؛ کیوان جباری؛ روح ا... قیصری


بررسی دز جذبی پوست، تیروئید و چشم در تصویربرداری سی تی آنژیوگرافی عروق کرونری و مقایسه آن با آنژیوگرافی معمولی

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1703-1712

محمدباقر توکلی؛ کیوان جباری؛ سلمان جعفری؛ سید محمد ‌هاشمی؛ مجتبی اکبری