نویسنده = ������������ ������
بررسی اثر بهبود دهنده‌ی عصاره‌ی چای سبز بر سمیت کلیوی

دوره 34، شماره 385، مرداد و شهریور 1395، صفحه 642-648

حمید نصری؛ سمانه خدادادی؛ میترا مرادی؛ علی احمدی؛ گلنوش کوهی؛ محمود رفیعیان کوپایی