نویسنده = فاطمه عندلیب
گزارش یک مورد میاز پوست سر همراه با بازال سل کارسینومای پیشرفته

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3109-3112

علی اصیلیان؛ فاطمه عندلیب


سندرم بازال سل کارسینومای Naevoid

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3113-3116

ذبیح اله شاهمرادی؛ فاطمه عندلیب؛ امیرحسین سیادت


میزان تأثیر لاتانوپراست در درمان آلوپسی آره‌آتای مژه‌ها و ابروها

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3003-3007

گیتا فقیهی؛ فاطمه عندلیب؛ علی اصیلیان