نویسنده = �������� �������� ������������
تاثیر رخدادهای اخیر زندگی بر بیماران مبتلا به آلوپسی آره اتا (مطالعه‌ای در ایران)

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3053-3058

میرهادی عزیز جلالی؛ گلناز مهران؛ زهرا مهران احد؛ علیرضا حنیف نیا