نویسنده = محمد مردانی
بررسی ضخامت آندومتریوم در موش بعد از تحریک تخمک‌گذاری و کاربرد پروژسترون

دوره 32، شماره 296، مهر و آبان 1393، صفحه 1217-1226

بهمن رشیدی؛ محمد مردانی؛ مصطفی پیوندی کاریزبداق