نویسنده = حاجیه قاسمیان صفایی
وضعیت برخی از میکروارگانیسم‌های عامل مسمومیت و فساد غذایی در انواع شیرینی‌جات عرضه شده در شهر اصفهان

دوره 34، شماره 378، خرداد و تیر 1395، صفحه 367-380

هیفا حق‌پرست؛ رسول رضایی؛ ملیحه صادقی؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ مریم میرلوحی


بررسی میزان آگاهی از عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی دربین پزشکان و ماماها

دوره 33، شماره 324، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 194-202

مصطفی مظاهری؛ مسعود مختاری؛ شراره مقیم؛ بهرام نصر اصفهانی؛ حاجیه قاسمیان صفایی


شناسایی ایزوله‌های بالینی مایکوباکتریوم‌های غیر توبرکلوزیس شایع اصفهان با روش PCR-RFLP analysis ژن rpoB

دوره 31، شماره 266، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2131-2138

شیما ‌هادی‌‌فر؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسین فاضلی؛ فریبا فرید؛ محسن موقوفه‌یی؛ منصور صدیقی؛ بهرام نصر اصفهانی


جداسازی و تشخیص گونه‌های نوکاردیا از نمونه‌های خاک بر طبق مقایسه‌ی سه روش جداسازی

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 372-379

جمشید فقری؛ سمانه بوربور؛ شراره مقیم؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ بهرام نصر اصفهانی؛ محسن میدانی؛ مجتبی اکبری؛ نفیسه السادات حسینی


‌آگاهی زوج‌های جوان مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی قبل از ازدواج نسبت به بیماری ایدز و راه‌های سرایت و پیشگیری از آن

دوره 30، شماره 181، فروردین و اردیبهشت 1391

شراره مقیم؛ عبدالحکیم غزالی؛ بهنود هدایت‌پور؛ بهرام نصراصفهانی؛ جمشید فقری؛ حاجیه قاسمیان صفایی؛ حسین فاضلی