نویسنده = ������������� ���������������� ����������
اثر آنتی‌آنژیوژنیک عصاره‌ی پوست انار سیاه بر سلول‌های اندوتلیال بند ناف انسان

دوره 30، شماره 195، مرداد و شهریور 1391

نسیم دانا؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ محمد فضیلتی؛ علی اصغر پیله‌وریان