نویسنده = رضا ابراهیمی‌کهریزسنگی
مقایسه‌ی ساختاری هیدروکسی‌آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3232-3239

محمدرضا فروغی؛ بهمن نصیری‌تبریزی؛ سعید کرباسی؛ رضا ابراهیمی‌کهریزسنگی