نویسنده = �������� ���������� ����������
مقایسه‌ی فراوانی تشنج در بیماران مسموم با ترامادول، در دو گروه با و بدون درمان با نالوکسان

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

اسماعیل فرزانه؛ مهدی صمدزاده؛ بیتا شهباززادگان؛ ایرج صیادرضایی؛ بابک مصطفی‌زاده؛ اعظم سربندی فراهانی؛ شهرام حبیب زاده