نویسنده = ������������ �������������� ��������
شیوع زایمان سزارین و عوامل مرتبط با آن در زنان نخست‌زا در استان تهران در سال 1394

دوره 35، شماره 423، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 303-309

سامان معروفی‌زاده؛ نرگس باقری لنکرانی؛ امیر الماسی حشیانی؛ پیام امینی؛ آرزو اسماعیل‌زاده؛ بهناز نوید؛ مریم محمدی؛ رضا عمانی سامانی


بررسی مقایسه‌ای نوع و شدت علایم بالینی در زنان و مردان مبتلا به سندرم کرونری حاد

دوره 30، شماره 215، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2011-2021

مهدی راعی؛ اعظم حمیدزاده؛ اکرم سادات منتظری؛ زهرا نعیم‌آبادی؛ امیر الماسی حشیانی