نویسنده = داریوش شکری
شناسایی پروبیوتیک‌های با اثر آنتا‌گونیستی علیه انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین

دوره 40، شماره 680، مرداد و شهریور 1401، صفحه 532-538

10.48305/jims.v40.i680.0532

بهناز زنگنه کمالی؛ داریوش شکری؛ سید مهدی قاسمی


مقایسه‌ی روش‌های اگزاسیلین آگار دایلوشن و دیسک دیفیوژن سفوکسیتین با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerase chain reaction) در تعیین مقاومت به متی‌سیلین در استافیلوکوکوس ارئوس

دوره 31، شماره 232، خرداد و تیر 1392، صفحه 466-474

سید اصغر هوایی؛ شراره مقیم؛ مجتبی شاهین؛ امیر عظیمیان؛ فهیمه قنبری؛ داریوش شکری؛ مجتبی اکبری؛ نفیسه‌سادات حسینی


بررسی میزان شیوع کلونیزاسیون بیماران به وسیله‌ی استافیلوکوک طلایی در بدو ورود و در طی مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) شهر اصفهان

دوره 31، شماره 230، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 364-371

فرزین خوروش؛ سعید عباسی؛ نرگس خمارباقی؛ داریوش شکری؛ محمد رضا آخوند؛ سودابه رستمی