نویسنده = هادی میرزاپور
مقایسه‌ی تعداد نسخه‌های درج شده‌ی ژن 10-IP با استفاده از سیستم تک پلاسمیدی و دو پلاسمیدی بر اساس سیستم ترانسپوزونی PiggyBac در ژنوم سلول‌های Human embryonic kidney

دوره 32، شماره 275، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 170-181

هادی میرزاپور؛ آرزو کرم‌زاده؛ حسین خان احمد؛ رسول صالحی؛ مجید خیرالهی


عوامل ژنتیکی ناباروری در مردان

دوره 31، شماره 246، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1149-1162

آرزو کرم‌زاده؛ ها‌دی میرزاپور؛ مجید خیراللهی


اپتوژنتیک: تکنیک سال 2010، استراتژی، کاربردها و جهت‌گیری کلینیکی آن

دوره 30، شماره 215، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2072-2083

معراج پورحسین؛ هادی میرزاپور