نویسنده = ��������������������� ������ ����������
رابطه‌‌ی ناامنی غذایی، فعالیت بدنی و برخی عوامل اجتماعی- اقتصادی با پوکی استخوان در زنان یائسه‌ی 50 تا 60 ساله در اصفهان

دوره 30، شماره 210، آذر و دی 1391، صفحه 1696-1705

شیما کریمی؛ احمدرضا درستی مطلق؛ هاله صدرزاده یگانه؛ مصطفی حسینی؛ سید بهزاد آیت‌اللهی؛ محمدرضا سلامت