نویسنده = ������������������ ��������
خصوصیات، عوارض عمل و سرانجام دو روش جراحی در بیماران مبتلا به سندرم خروجی قفسه‌ی صدری

دوره 30، شماره 202، مهر و آبان 1391

سید عباس طباطبایی؛ علی اکبر بیگی؛ امین اسماعیلی؛ وحید گوهریان؛ علیرضا مقتدری؛ امیر مؤید نیا؛ اکبر حسن‌زاده