نویسنده = محمد مهدی اصلانی
شناسایی آنزیم‌های کارباپنماز در ایزوله‌های بالینی خانواده‌ی انتروباکتریاسیه با روش فنوتیپی Modified Hodge Test

دوره 32، شماره 278، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 308-320

رضا کمالی کاخکی؛ فرشته شاهچراغی؛ محمد مهدی اصلانی؛ محمد یوسف علیخانی


فراوانی مقاومت جدایه‌های بالینی کلستریدیوم دیفیسیل علیه آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی در ایران

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2160-2168

فرحناز سادات شایگان مهر؛ مجتبی داربویی؛ محمد مهدی اصلانی؛ مسعود آله بویه؛ معصومه عظیمی‌راد؛ محمدرضا زالی