نویسنده = ���������������������������� ��������
کلون و بیان مولکولی ژن رتپلاز در سلول‌های باکتری اشریشیا کولی با استفاده از پروموتر tac

دوره 30، شماره 213، آذر و دی 1391، صفحه 1911-1918

صفیه آقاعبداللهیان؛ محمد ربانی؛ کامران قائدی؛ حمید میر محمد صادقی