نویسنده = ������������ ��������
شیوع گونه‌های لیستریا در شیر خام عرضه شده در سطح شهر اصفهان

دوره 30، شماره 204، مهر و آبان 1391

احسان شاملو آقاخانی؛ محمد جلالی؛ مریم میرلوحی؛ زهره عبدی مقدم؛ الهام شاملو آقاخانی؛ محمدرضا مراثی؛ مجید یاران