نویسنده = ������ �������� �������������� ������ ����������
اثر تکاملی محرومیت از نور بر القای تقویت درازمدت (LTP) در نورون‌های ناحیه‌ی CA1 هیپوکامپ موش صحرایی

دوره 31، شماره 228، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 237-246

سید علیرضا طلایی؛ سید مجتبی بنی طباء بیدگلی؛ سعیده داوری؛ محمود سلامی