نویسنده = ���������� ���������� ��������
اختلاف بیان miR-211 با استفاده از تکنیک Real-time PCR در رده‌ی سلولی ملانوما و تومور ملانومای موشی

دوره 30، شماره 207، آذر و دی 1391، صفحه 1522-1528

وحید بهرام بیگی؛ لاله رفیعی؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ رسول صالحی؛ محمدحسن تاج‌الدینی؛ عبدالرضا دارائی