نویسنده = ������������ ����������
ارزیابی تأثیر Follicle stimulating hormone (FSH) بر القای کلونی‌زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه

دوره 31، شماره 268، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2228-2237

پرویز تاجیک؛ محمدرضا مخبر‌ دزفولی؛ نفیسه علی‌قاضی؛ پیمان رحیمی‌فیلی؛ شیوا شفیعی


اولین پیوند بین گونه‌ای سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونی منجمد- ذوب‌شده‌ی گوساله به بیضه‌ی موش در ایران

دوره 30، شماره 213، آذر و دی 1391، صفحه 1868-1879

پیمان رحیمی فیلی؛ پرویز تاجیک؛ سید مرتضی کروجی؛ شیوا شفیعی؛ ماریا ذهیری