نویسنده = ���������� ����������
بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش‌های مولکولی

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 792-799

علی‌اصغر فرازی؛ معصومه صوفیان؛ منصوره جباری اصل؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح‌اله کشاورز


بررسی نقش انتقال اخیر عفونت و عود مجدد عفونت نهفته‌ی ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مسلول به روش IS6110-RFLP و DR-RFLP

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2310-2323

بهنام رفیعی؛ علی اصغر فرازی؛ داود صادقی؛ سپیده غنی؛ محمد محمد طاهری؛ احمد سخراوی؛ روح‌اله کشاورز؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری