نویسنده = زویا طاهر گورابی
تغییرات فاکتورهای التهابی سرم پس از تجویز مهار کننده‌ی گاما سکرتاز در موش

دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392، صفحه 486-492

مجید خزاعی؛ هاجر سعیدی؛ نیلوفر شعبانی‌کیا؛ المیرا کلانتری؛ زویا طاهر گورابی


ارتباط سطح سرمی لپتین و نیتریک اکساید در موش‌های Balb/C چاق

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2144-2149

نیلوفر شعبانی‌کیا؛ ‌هاجر سعیدی؛ المیرا کلانتری؛ زویا طاهر گورابی؛ مجید خزاعی


اثر DAPT بر سطح سرمی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده‌ی محلول آن در موش‌های چاق

دوره 30، شماره 214، آذر و دی 1391، صفحه 1942-1948

هاجر سعیدی؛ نیلوفر شعبانی‌کیا؛ المیرا کلانتری؛ زویا طاهر گورابی