نویسنده = ���������������� ����������
تولید پروکاریوتی پروتئین 2M ویروس آنفلوانزا در اتصال با پروتئین شوک حرارتی لیشمانیا ماژور به منظور دستیابی به یک واکسن کارآمد

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 841-853

سیاوش چلبیانی؛ فاطمه فتوحی؛ امیر قائمی؛ مریم صالح؛ بهرخ فرهمند؛ سید محمد علی علوی اصفهانی؛ منصوره طباطبائیان؛ علی ترابی


بیان پروتئین M2 ویروس آنفلوانزای انسانی H1N1 در باکتری اشریشیا کلی

دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2091-2102

سید محمد علی علوی اصفهانی؛ فاطمه فتوحی؛ امیر قائمی؛ مریم صالح؛ سیاوش چلبیانی؛ بهرخ فرهمند؛ معصومه توسطی خیری