نویسنده = ���������� ���������� ������������
بیان پروتئین M2 ویروس آنفلوانزای انسانی H1N1 در باکتری اشریشیا کلی

دوره 30، شماره 216، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2091-2102

سید محمد علی علوی اصفهانی؛ فاطمه فتوحی؛ امیر قائمی؛ مریم صالح؛ سیاوش چلبیانی؛ بهرخ فرهمند؛ معصومه توسطی خیری