نویسنده = ������������������� ����������
اثر سمیت سلولی میسل‌های پلورونیک F127– پلی (متیل وینیل اتر– مالئیک اسید) حاوی دوکسوروبیسین بر روی رده‌‌ی سلولی MCF-7

دوره 31، شماره 241، مرداد و شهریور 1392، صفحه 876-884

ژاله ورشوساز؛ فرشید حسن‌زاده؛ حجت صادقی علی‌آبادی؛ زهرا لاریان


اثر سمیت سلولی نانوذرات هدفمند کیتوزان/ رتینوییک اسید/ آلبومین حاوی دوکسوروبیسین بر روی رده‌ی سلولی HepG2

دوره 30، شماره 218، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2206-2216

ژاله ورشوساز؛ فرشید حسن‌زاده؛ حجت صادقی علی‌آبادی؛ زهرا علی محمد قلیچ‌خان