نویسنده = مرتضی پورفرزام
بررسی مسیرهای جذب و سنتز کلسترول در بیماران قلبی- عروقی

دوره 37، شماره 523، خرداد و تیر 1398، صفحه 385-391

10.22122/jims.v37i523.11144

فهیمه امیرخانی؛ غلامرضا نمازی؛ بنت‌الهدی حیات مقدم؛ مرتضی پورفرزام


بررسی نشانگرهای سنتز و جذب کلسترول در بیماری دیابت نوع 2

دوره 37، شماره 519، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 214-221

10.22122/jims.v37i519.10998

بنت‌الهدی حیات‌مقدم؛ فوزیه زادهوش؛ فهیمه امیرخانی؛ مرتضی پورفرزام


گزارش 7 مورد بیماری Pompe در ایران

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 364-367

میلاد ابراهیمی؛ رضا روزبهانی؛ مرتضی پورفرزام


تعیین محدوده‌ی طبیعی و پروفایل ارگانیک اسیدهای ادرار در رده‌های سنی مختلف کودکان سالم ایران

دوره 32، شماره 280، خرداد و تیر 1393، صفحه 417-431

اعظم دادخواه؛ مهین هاشمی پور؛ افشین فصیحی؛ بهارا براتی؛ مرتضی پورفرزام


ارتباط بین سطح سرمی هورمون پاراتیرویید با مارکرهای متابولیسم استخوان در بیماران همودیالیزی اصفهان

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1059-1066

عبدالامیر عطاپور؛ حمید میرمحمدصادقی؛ خدیجه محبوب‌نیا؛ مرتضی پورفرزام