نویسنده = مرتضی یوسفی
اثر عصاره‌ی هیدروالکلی نعناع و مریم گلی بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 240، مرداد و شهریور 1392، صفحه 811-818

مرتضی یوسفی؛ سیمین تقی‌پور؛ نصیر عارف‌خواه؛ راضیه رحیمیان؛ آزاده داودیان؛ محمود رفیعیان؛ حسین یوسفی دارانی


بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مخلصه (Tanacetum Parthenium) بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 623-629

نصیر عارف خواه؛ سیمین تقی پور؛ مرتضی یوسفی؛ ‌محمود رفیعیان؛ شیما دانش پور؛ حسین یوسفی دارانی