نویسنده = ������ �������� ����������
بررسی اثر عصاره‌ی هیدروالکلی گیاه مخلصه (Tanacetum Parthenium) بر تریکوموناس واژینالیس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 31، شماره 236، خرداد و تیر 1392، صفحه 623-629

نصیر عارف خواه؛ سیمین تقی پور؛ مرتضی یوسفی؛ ‌محمود رفیعیان؛ شیما دانش پور؛ حسین یوسفی دارانی