نویسنده = �������������� ����������
تشخیص باکتری‌های اشریشیا کلی، شیگلا دیسانتری و سالمونلا انتریکا با استفاده از آنالیز ژن 23S rDNA

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2333-2343

میثم سرشار؛ رضا رنجبر؛ نادر شاهرخی؛ نورخدا صادقی‌فرد؛ احمد حسنی؛ زهره نصرابادی؛ فاطمه پورعلی