نویسنده = �������������� ������������ ��������������
مقایسه‌ی فراوانی نسبی کشت مثبت میکروارگانیسم در آب شهر اصفهان قبل و بعد از تصفیه، بعد از عبور از لوله‌ها و مایع دیالیز و قبل از ورود به فیلتر دیالیز

دوره 30، شماره 215، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2052-2061

شیوا صیرفیان؛ شهرام طاهری؛ مژگان مرتضوی؛ محمدرضا برادران شرکاء؛ مجتبی اکبری؛ سینا مباشری‌زاده؛ سامره نوری