نویسنده = رضا ارجمند
مقایسه سطح آگونیست‌های ترشحی IL-12 ازماکروفاژهای بیماران مبتلا به لیشمانیوز پوستی التیامی و غیر التیامی

دوره 31، شماره 252، مهر و آبان 1392، صفحه 1435-1442

سپیده طلوعی؛ سید حسین حجازی؛ سید جواد هاشمی نیا؛ رضا ارجمند؛ علی خامسی پور؛ محمدعلی نیلفروش زاده


بررسی مخازن لیشمانیوز جلدی در کانون براآن شمالی در شرق اصفهان

دوره 31، شماره 253، مهر و آبان 1392، صفحه 1497-1507

صدیقه صابری؛ سید حسین حجازی؛ رضا جعفری؛ مهران بهادران؛ مجتبی اکبری؛ سیمیندخت سلیمانی فرد؛ رضا ارجمند؛ پریسا علی دادی؛ کوروس امینیان؛ محمد حسین آرندیان


مقایسه‌ی پروفایل پروتئینی آنتی‌ژن‌های انگل‌های کشته‌ شده (KLM) و اتوکلاو شده (ALM) به روش الکتروفورز ژل پلی ‌اکریلامید

دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2460-2466

رضا ارجمند؛ سیمین‌دخت سلیمانی‌فرد؛ صدیقه صابری؛ سپیده طلوعی؛ علی خامسی‌پور؛ سید حسین حجازی