نویسنده = ���������� �������� ������������
بررسی فراوانی مایکوباکتریوم بویس در بیماران مبتلا به سل ریوی در استان مرکزی با استفاده از روش‌های مولکولی

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 792-799

علی‌اصغر فرازی؛ معصومه صوفیان؛ منصوره جباری اصل؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح‌اله کشاورز