نویسنده = �������� �������������� ������������
ارزیابی میزان تأثیر رنگ سنگ‌‌‌های گرانیت در رادیواکتیویته‌ی طبیعی آن‌ها

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2412-2418

محمد باقر توکلی؛ محمد رضا عبدی؛ هادی نخ‌زری مقدم؛ گلزاده حاجی علیانی؛ سید علی موسوی