نویسنده = ���������� �������� �������������� ��������
مقایسه‌ی اثربخشی مداخله‌های فراشناختی و شناختی- رفتاری بر کاهش علایم اختلال اضطراب فراگیر و باورهای فراشناختی

دوره 31، شماره 233، خرداد و تیر 1392، صفحه 475-485

فریبا منظمی‌ تبار؛ رضا باقریان سرارودی؛ محسن احمدی طهور سلطانی؛ مهدی ربیعی