نویسنده = ������������ ��������������������� ������������
تحلیل غیر خطی سیگنال مغزی کودکان مبتلا به نوشتار پریشی در حین و بعد از مهارت نوشتن جهت فهم بهتر عملکرد مغزی

دوره 32، شماره 283، خرداد و تیر 1393، صفحه 558-568

محبوبه پرستار فیض‌آبادی؛ محمدرضا یزدچی؛ مجید قشونی؛ پیمان هاشمیان