نویسنده = ������������������ ��������
مقایسه‌‌ی کارکردهای اجرایی در مصرف کنندگان شیشه، هروئین و افراد هنجار

دوره 31، شماره 251، مهر و آبان 1392، صفحه 1379-1391

مهرداد صالحی؛ حمید افشار؛ کمال مقتدائی؛ مهشید تسلیمی؛ منصوره سلامت؛ آسیه ابراهیمی