نویسنده = معصومه شجاعی
اثر تمرینات هشت هفته‌ای ایروبیک بر کاهش افسردگی در زنان یائسه

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1067-1072

زینب رشیدی؛ افخم دانشفر؛ معصومه شجاعی


اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر کاهش افسردگی در زنان یائسه

دوره 31، شماره 231، خرداد و تیر 1392، صفحه 408-415

زینب رشیدی؛ افخم دانشفر؛ معصومه شجاعی؛ رضا باقریان سرارودی؛ رضا روزبهانی؛ سید محمد مرندی؛ امیررضا رشیدی