نویسنده = �������� ���������������� ����������
رابطه‌ی سطح سرمی منیزیم مادر با کم وزنی نوزاد زمان تولد: یک مطالعه‌ی مورد- شاهد

دوره 32، شماره 282، خرداد و تیر 1393، صفحه 507-513

حمید صالحی نیا؛ لیلا محمدخانی شهری؛ سمانه ثابت بیرجندی


بررسی ارزش پیشگویی‌کنندگی سطح سرمی منیزیم مادر در تشخیص زایمان زودرس

دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392، صفحه 1239-1246

سمانه ثابت بیرجندی؛ حمید صالحی‌نیا