نویسنده = محسن جاری
عوامل مؤثر بر پیش‌آگهی سندرم دیسترس حاد تنفسی در کودکان

دوره 35، شماره 418، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 64-69

محسن رییسی؛ محسن جاری؛ مهدیه‌السادات موسوی‌راد


شیوع آنمی در کودکان ایران: غربالگری بالینی دانش آموزان سال اول مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان

دوره 31، شماره 268، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2209-2215

محسن جاری؛ رویا کلیشادی؛ گلایول اردلان؛ مجذوبه طاهری؛ مهناز تسلیمی؛ محمداسماعیل مطلق