نویسنده = ���������������� ��������
بررسی ارتباط عناصر آب و هوایی با بیماری ناخنک چشم (مطالعه‌ی مقایسه‌ای شهرهای مشهد و زاهدان)

دوره 31، شماره 257، آذر و دی 1392، صفحه 1690-1702

محمدحسین ولیداد؛ فاطمه میوانه؛ علیرضا انتظاری؛ علی‌اکبر صابر‌مقدم؛ محمد باعقیده؛ الهه اکبری