نویسنده = محمد کاظمی
بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن استئوپونتین (rs28357094 T>G) و ژن گیرنده‌ی آن (rs1449263 A>G) ITGA4 در افراد مبتلا به Multiple Sclerosis (MS) در مقایسه با افراد سالم جمعیت اصفهان

دوره 34، شماره 380، خرداد و تیر 1395، صفحه 422-429

فهیمه دادخواه؛ فرشته آل‌صاحب فصول؛ ناهید اسکندری؛ منصور صالحی؛ مسعود اعتمادی‌فر؛ محمد کاظمی


تأثیر پیاسکلیدین بر القای کندروژنز از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان در داربست فیبرین

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1862-1870

مجتبی اسماعیلی؛ بتول هاشمی بنی؛ علی والیانی؛ نوشین امیرپور؛ بابک پورملاعباسی؛ محمد کاظمی


بررسی تأثیر استروژن بر میزان بیان نشانگرهای عصبی در طی تمایز نوروژنیک سلول‌های بنیادی مشتق از چربی

دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394، صفحه 1239-1249

شهناز رضوی؛ نفیسه احمدی؛ محمد کاظمی؛ حمیدرضا صادقیان


القای تشکیل سلول‌های شبه عصبی از سلول‌های بنیادی مشتق از بافت چربی در هیدروژل آلژینات با استفاده از روش تشکیل نوروسفر

دوره 32، شماره 288، مرداد و شهریور 1393، صفحه 828-840

شهناز رضوی؛ زهرا خسروی‌زاده؛ حمید بهرامیان؛ محمد کاظمی


ارزیابی اندازه‌گیری آپوپتوز ناشی از تابش یونیزان در لنفوسیت‌های T به روش فلوسایتومتری به عنوان دزیمتری بیولوژیک

دوره 32، شماره 284، خرداد و تیر 1393، صفحه 610-620

محمد باقر توکلی؛ مجید خیرالهی؛ علی کیانی؛ محمد کاظمی؛ لیلا موهبت؛ شقایق حق‌جوی جوانمرد؛ مهناز رعایایی


ایجاد بانک تومور و چالش‌های آن

دوره 31، شماره 245، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1114-1123

مجید خیراللهی؛ زهرا خلج؛ فاطمه ناظم‌الرعایا؛ سپیده دشتی؛ فریبرز خوروش؛ محمد کاظمی