نویسنده = سید سعید اشراقی
روش‌های مولکولی در شناسایی نوکاردیا

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 503-506

مهدی فتاحی بافقی؛ شادی حبیب‌نیا؛ ابوالفضل فاتح؛ معصومه رسولی نسب؛ سید سعید اشراقی


شناسایی گونه‌های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگی‌های فنوتیپی

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2081-2088

معصومه رسولی‌نسب؛ شادی حبیب‌نیا؛ پروین حیدریه؛ مهدی فتاحی بافقی؛ محمدرضا پورمند؛ سید سعید اشراقی


مقایسه‌ی روش‌های مختلف در جداسازی نوکاردیا: نامه به سردبیر

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1073-1076

مهدی فتاحی بافقی؛ سید سعید اشراقی؛ معصومه رسولی نسب؛ شادی حبیب‌نیا؛ پروین حیدریه