نویسنده = ������������������� ��������
روش‌های مولکولی در شناسایی نوکاردیا

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 503-506

مهدی فتاحی بافقی؛ شادی حبیب‌نیا؛ ابوالفضل فاتح؛ معصومه رسولی نسب؛ سید سعید اشراقی


مقایسه‌ی روش‌های مختلف در جداسازی نوکاردیا: نامه به سردبیر

دوره 31، شماره 244، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1073-1076

مهدی فتاحی بافقی؛ سید سعید اشراقی؛ معصومه رسولی نسب؛ شادی حبیب‌نیا؛ پروین حیدریه