نویسنده = ������������ ���������� �������� ��������
عوامل مؤثر بر اولین تشنج ناشی از تب در کودکان: مرور ساختار یافته

دوره 32، شماره 289، مرداد و شهریور 1393، صفحه 911-928

محمد مهدی ناصحی؛ محمود موسی‌زاده؛ ساسان ساکت؛ محمد کاظم بخشنده بالی