نویسنده = محمد ربانی
پاراپروبیوتیک‌ها: راه حلی برای خروج از مشکلات تولید و مصرف پروبیوتیک‌ها

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 131-141

10.22122/jims.v36i468.9055

آتناسادات سمبلستانی؛ رسول شفیعی؛ محمد ربانی خوراسگانی


بررسی اثر ضد میکروبی عصاره‌ی الکلی گل محمدی بر استرپتوکوک‌های عامل پوسیدگی دندان در شرایط آزمایشگاه

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 326-335

اعظم علی اصغری؛ محمد ربانی؛ مریم خروشی؛ حمید امامی


مکانیسمهای جدید مولکولی مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌ها در باکتری‌ها

دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 410-428

داریوش شکری؛ محمد ربانی خوراسگانی