نویسنده = نیره‌السادات سلیمان‌زاده نجفی
ارزیابی وب‌سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس نظام رتبه‌بندی وب‌سنجی

دوره 31، شماره 254، مهر و آبان 1392، صفحه 1548-1559

آرش زاهد؛ رقیه قضاوی؛ زهرا اطرج؛ بهجت طاهری؛ نیره‌السادات سلیمان‌زاده نجفی؛ الهه مظاهری