نویسنده = �������������� ��������
بررسی آلودگی به انواع مایکوتوکسین‌ها در نان‌های ضایعاتی بازیافت شده در دو منطقه‌ی شهرداری تهران

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1567-1576

فاطمه کرمی؛ قاسم‌علی عمرانی؛ شهرام شعیبی؛ رضا رنجبر؛ میثم سرشار؛ بهمن تبرایی؛ ناهید رحیمی‌فرد