نویسنده = ������������������ ����������
تحلیل بقای 5 ساله‌ی پیوند کلیه و تعیین عوامل مؤثر بر آن

دوره 32، شماره 283، خرداد و تیر 1393، صفحه 550-557

امیرحسین هاشمیان؛ بهروز بیرانوند؛ منصور رضایی؛ امین روشنی شیخ آباد؛ عبدالرسول بردیده