نویسنده = �������������� ����������
شناسایی گونه‌های نوکاردیا ایزوله شده از خاک تهران با استفاده از ویژگی‌های فنوتیپی

دوره 31، شماره 265، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2081-2088

معصومه رسولی‌نسب؛ شادی حبیب‌نیا؛ پروین حیدریه؛ مهدی فتاحی بافقی؛ محمدرضا پورمند؛ سید سعید اشراقی