نویسنده = محمدحسن باقری منصوری
بررسی پلی مورفیسم 592- اینترلوکین 10 در بیماران آلوده به ویروس هپاتیت B

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2434-2441

محمدحسن باقری منصوری؛ زهره شریفی؛ محمدحسین صنعتی؛ سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی؛ منصوره فرهنگ‌نیا